เว็บบอร์ด     สำนักปลัด     กองคลัง     กองการศึกษา     กองช่าง     กองสาธารณสุข    กิจการประปา   กองทุน สปสช.   กองสวัสดิการสังคม    
ข้อมูลของเรา
  -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  
 -แสดงรายรับรายจ่ายประจำป  
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
   ตำบลขุย
   ตำบลไพล
    
 
   เว็บไซด์หน่วยงานสำคัญ
 
    เว็บไซด์หน่วยงานใกล้เคียง
   

ต้องขออภัยขณะนี้กำลังปรับปรุงแก้ไขเว็บบอร์ดหากท่านมีข้อร้องเรียนแจ้งได้ที่ อีเมล์ที่อยู่ไต้ข้อความนี้

แจ้งข้อร้องเรียนได้ที่   E-mail Nongbuawong@gmail.com
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Goodovernance) ธรรมาภิบาล 10 ประการ
ทำบุญตักบาตรวันขึ่นปีใหม่ 2561
จุดบริการประชาชนช่วงเทสกาลปีใหม่ 2561
วันผู้สูงอายุ 2561
วันสงกรานต์ 2561
ตลาดประชารัฐ
 

นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง
2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูลสารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัววง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 E-mail : nongbuawong1@gmail.com
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่...Coach Purses & Handbags are among the most sought after brands in fashion handbags.