[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะทางกายภาพ
 
ลักษณะที่ตั้งและขนาด
         
           เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอลำทะเมนชัยประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 177 กิโลเมตร โดยถนนทางหลวงนครราชสีมา - ขอนแก่น ตามเส้นทางจังหวัดนครราชสีมา - อำเภอพิมาย - อำเภอชุมพวงและถนนสายชุมพวง-ทางพาดหมายเลข 2226 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดนรถประจำทางเทศบาลฯ ไปจังหวัด ประมาณ 2.15 ชั่วโมง รถส่วนตัวประมาณ 1.30 ชั่วโมง
 
พื้นที่
        
            เทศบาลตำบลหนองบัววงมีพื้นที่ทั้งหมด 8.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,156.25 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 8 หมู่บ้านของตำบลขุย และตำบลไพล ตามรายละเอียดดังนี้
                    ตำบลขุย มี 5 หมู่ บ้าน
 
 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง(ไม่เต็มพื้นที่)
 
 
 
   
                    ตำบลไพล มี 3 หมู่บ้าน
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตำบลขุย
อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนคราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลขุย
อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนคราชสีมา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลไพล
อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนคราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลขุย
อำเภอลำทะเมนชัย
จังหวัดนคราชสีมา
ภูมิประเทศ
          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองบัววง ประกอบด้วยที่ราบสูงนอกเขตออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีลำทะเมนชัยไหลผ่านเขตเทศบาลลงไปยังแม่น้ำมูลทางด้านทิศเหนือ ในฤดูร้อนปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยมากไม่เพียงพอแก่การนำมาใช้อุปโภค-บริโภค แต่ในฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการของประชาชน
 
ภูมิอากาศ
ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::