[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 
1
 
 
  
 
          
          เทศบาลตำบลหนองบัววง เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจการปกครองส่วนกลาง ไปยังหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง ด้วยเลือกตั้งตัวแทนของตนเอง เพื่อเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สมาชิกเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้ง จะต้องจัดรูปแบบการบริหารงานเทศบาล โดยสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของเทศบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีการำรุงทางระบายน้ำ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
(5) การสาธารณูปโภค
(6) การผังเมือง
(7) การควบคุมอาหาร
 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีการควบคุมตลาด
(2) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
(3) การจัดการศึกษาและส่งเสริมกีฬา
(4) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(5) การปรับปรุงแหล่งชุมชน และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(6) การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(8) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณกิจสถาน
(9) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(10) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์
 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
(2) การรักษาความสงบปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพ ลำธาร สถานที่อื่นๆ
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(3) การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน
(4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง
(3) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
(4) การจัดการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บำรุงรักษาจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
7. ด้านกการบริหารจัดการสนับสนุนและปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(2) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 

   

 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::