[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

นโยบาย
   
1      
     สังคมในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความทันสมัยของเทคโนโลยีเป็นสาเหตุให้คณะผู้บริหาร ได้นำการบริหารแบบบูรณาการเข้ามาใช้ในการบริหารงานเพื่อลดความซ้ำซ้อน ซึ่งได้วางนโยบายการพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างความโปร่งใส ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยภาพรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และผลจากการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ได้นำไปสู่การพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ "เทศบาลตำบลหนองบัววง เมืองน่าอยู่ เน้น ชุมชนเข้มแข็ง และเศรษฐกิจเพียงพอ ส่งเสริมเรื่อง ประชาคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และสะอาด ปราศจากมลภาวะ" โดยใช้แนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองบัววงเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน
 
11
 
       
   ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัววง
กำหนดนโยบายในการพัฒนาเป็น
6 ด้าน ดังนี้
นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริการจัดการ
1 นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1 นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1 นโยบายด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
1 นโยบายด้านสังคม และชุมชน
 
 
 
1
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::