[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุข[ [กิจการประปา]

เทศบาลจะเจริญ ท้องถิ่นจะพัฒนา ด้วยเงินภาษีของท่าน
 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
    
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัทธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาตเมนท์ หอพัก คอนโดมิเนี่นม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินที่ปกติใช้ร่วมไปกับดรงเรือนนั้น ฯลฯ
 
อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้น ตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแบบแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 
การอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมินม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::