[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

เทศบาลจะเจริญ ท้องถิ่นจะพัฒนา ด้วยเงินภาษีของท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษีป้าย
 
    
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา หรือกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลึก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
 
อัตราภาษี
ป้ายที่มีอักษร ไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร
ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรภาษาต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร
ป้ายต่อไปนี้ คิดอัตรา 400 บาท ต่อ 500 ตารางเซ็นติเมตร
          
ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่
          
ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรภาษาต่างประเทศ
ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายและเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายเริ่มตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
3. ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่า ๆ กันก็ได้
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::