[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุข[ [กิจการประปา]

เทศบาลจะเจริญ ท้องถิ่นจะพัฒนา ด้วยเงินภาษีของท่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาษีบำรุงท้องที่
 
    
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครอง หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ
 
อัตราภาษี
จะเสียตามราคาปานกลางองที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครอง ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้งตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์
3. แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี
 
การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
1. ที่ดินในเขตเทศบาล ลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ไร่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา
2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูก้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิ นและจะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
 
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::