บ้านหนองบัววง หมู่ 1 ::: เทศบาลตำบลหนองบัววง
 
[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
ที่ตั้ง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
นายวิชาญ ทองไทย
ขนาดพื้นที่
จำนวนครัวเรือน
193
จำนวนประชากร
ชาย 251
หญิง 229
รวม 486
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
สถานที่สำคัญ
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย , โรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคม
   
   
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
 
 
[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
ที่ตั้ง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
นายวิชาญ ทองไทย
ขนาดพื้นที่
จำนวนครัวเรือน
193
จำนวนประชากร
ชาย 251
หญิง 229
รวม 486
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
สถานที่สำคัญ
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย , โรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคม
   
   
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::