[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ 9 ::: เทศบาลตำบลหนองบัววง
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
ที่ตั้ง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
นายสำรวย สังสัมฤทธิ์
ขนาดพื้นที่
จำนวนครัวเรือน
337
จำนวนประชากร
ชาย 433
หญิง 410
รวม 843
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม, ปศุสัตว์ ,ค้าขาย
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
สถานที่สำคัญ
ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย,สภอ.ลำทะเมนชัย,เทศบาลตำบลหนองบัววง
 
วัดสุมังคลาราม,สาธารณสุขอำเภอ
   
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
 
 
[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
     
ที่ตั้ง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
นายสำรวย สังสัมฤทธิ์
ขนาดพื้นที่
จำนวนครัวเรือน
337
จำนวนประชากร
ชาย 433
หญิง 410
รวม 843
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม, ปศุสัตว์ ,ค้าขาย
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
สถานที่สำคัญ
ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย,สภอ.ลำทะเมนชัย,เทศบาลตำบลหนองบัววง
 
วัดสุมังคลาราม,สาธารณสุขอำเภอ
   
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::