[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปี2558
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง
 
    
โครงการปี2557
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง
รายการ
งบประมาณ
-สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยตรงข้ามอุดมพัฒนา ม.๖ ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗                       ดูรายละเอียด

๑๖๖,๐๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองดู่ หมู่ ๒ ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗                       ดูรายละเอียด 
๕๐๐,๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลปู่ตา หนองสะแบง หมู่ ๙ ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗                        ดูรายละเอียด 
๑๘๐,๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างโครงการจ้างเต็นท์ ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ( ๓ ห้อง) จำนวน ๕ หลัง พร้อมใบคลุม
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗                              ดูรายละเอียด
๒๐๐,๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายยอด หมู่ ๘ บ้านหนองบัวใหญ่ ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗                             ดูรายละเอียด 
๔๐๐,๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายถนน ป้ายซอย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗                            ดูรายละเอียด  
๔๐๐,๐๐๐ บาท
-สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ๑ คัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗                             ดูรายละเอียด 
๗๘๗,๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง boxculvert บ้านหนองโป่ง ม.๓ ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗                            ดูรายละเอียด 
๓๔๐,๐๐๐ บาท
-สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมู่ 10
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 หมู่ 6
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 6 หมู่ 6
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 5 ซอย 1
    -สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 หมู่ 9
   
-สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาหน้าที่ว่าการ
   -สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่ม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 
   -สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษและทะเบียนทรัย์สิน
   -สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาหลักเมือง
   -สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
   -สอบโครงการวางท่อระบายน้ำเซื่อมรางระบายน้ำบ้านหนองบัวใหญ่
   -สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่ม
   -สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พร้อมดื่มภาคเรียนที่ 2 /2552
    ประจำปี 2553

   -สอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหนองบัวใหญ่
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3
   -สอบราคาเช่าซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 6 ล้อ
   -สอบราคาโครงการสร้างรั้วรอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 72
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หน้าฝายกุดน้ำใส
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ม.10
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังรอบเมือง ม.9
   -สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังเลียบห้วย ม.1
  -สอบราคาโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ม.1

        สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสสียงกลางแจ้ง
    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง    
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลขุย
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ 8 ต.ขุย
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวลูกรัง รอบเขตหลังประปา
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 ต.ขุย ทางเข้าอำที่ว่าการอำเภอ
    สอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 1 ต.ขุย
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 2 ต.ขุย
    
 
    
  
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::