เว็บบอร์ด     สำนักปลัด     กองคลัง     กองการศึกษา     กองช่าง     กองสาธารณสุข    กิจการประปา   กองทุน สปสช.   กองสวัสดิการสังคม    
ข้อมูลของเรา
     
   -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  
-แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  
 -แสดงรายรับรายจ่ายประจำป
  
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
   ตำบลขุย
   ตำบลไพล
    
 
 
   เว็บไซด์หน่วยงานสำคัญ
 
    เว็บไซด์หน่วยงานใกล้เคียง
ต.บ้านยาง
   
 

เทศบาลตำบลหนองบัวววง...........ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ ้มีข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเทศบาลยิ่งขึ้น.... ผู้เยี่ยมชมท่านใดต้องการติชม หรือแนะนำ/ร้องเรียน มาที่เว็บบอร์ดของเทศบาลได้ตลอด 24 ช.ม.

           
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Goodovernance) ธรรมาภิบาล 10 ประการ
2
ประกาศสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 -สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายน้ำล้น ม.1 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย  
-สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ขุย
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ ม.6 ต.ไพล
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.9 ต.ขุย
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
-โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัววง
  โครงการก่อสร้างปรับยกระดับถนน คสล.สายประทุมคงคา หมู่ที่ 2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย

นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทศบาลตำบลหนองบัววง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 E-mail : nbv-2008@hotmail.com
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่...Coach Purses & Handbags are among the most sought after brands in fashion handbags.