เว็บบอร์ด     สำนักปลัด     กองคลัง     กองการศึกษา     กองช่าง     กองสาธารณสุข    กิจการประปา   กองทุน สปสช.   กองสวัสดิการสังคม    
ข้อมูลของเรา
   1  ประวัติความเป็นมา
   1 บุคลากร
   1 สภาเทศบาล
   1 สารจากนายก
   1  นโยบาย
   1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่
   1  ข้อมูลพื้นที่
   1  ประเพณีของเรา
   1  ข้อมูลภาษี
   1  งานและบุคลากร
   1  สถานที่สำคัญ
   1  ภาพกิจกรรม
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     ใบขออนุญาติถมดิน
    ขออุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร
    คำร้องขอยืมพัสดุ
    แบบคำร้องขอน้ำประปา
   รายงานการประชุมสภา 2558  
       20 ก.พ. 58       26 ส.ค. 58
       22 พ.ค. 58       5 ต.ค. 58
       14 ส.ค. 58
   -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   -แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   -แสดงรายรับรายจ่ายประจำปี
  
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
   ตำบลขุย
  1 บ้านหนองบัววง หมู่ 1
  1 บ้านหนองดู่ หมู่ 2
  1 บ้านหนองโป่ง หมู่ 3
  1 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 8
  1บ้านตลาดหนองบัววง หมู่ 9
 
   ตำบลไพล
  1 บ้านทะเมนชัย หมู่ 1
  1 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 6
  1บ้านใหม่ทะเมนชัย หมู่ 10
        A1   F2  B3   C4  D5  E6
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
 
   เว็บไซด์หน่วยงานสำคัญ
 
    เว็บไซด์หน่วยงานใกล้เคียง
ต.บ้านยาง
     อบต.ช่องแมว
     รร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
 

เทศบาลตำบลหนองบัวววง........... ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ใหม่เพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในการรับรู้ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเทศบาลยิ่งขึ้น.... ผู้เยี่ยมชมท่านใดต้องการติชม หรือแนะนำ/ร้องเรียน มาที่เว็บบอร์ดของเทศบาลได้ตลอด 24 ช.ม.

 

 

 

             
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง ประจำปี ๒๕๕๙
 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)ทต.หนองบัววง อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
 ประกาศ - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2
  ประกาศสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 -สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายน้ำล้น ม.1 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย  
20/3/2560
-สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 ต.ขุย
28/4/2559
   3         -ใบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
-ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ ม.6 ต.ไพล
-สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.9 ต.ขุย 3
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นม 2
-โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววง 3
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองบัววง
  โครงการก่อสร้างปรับยกระดับถนน คสล.สายประทุมคงคา หมู่ที่ 2 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย

นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทศบาลตำบลหนองบัววง
ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270 E-mail : nbv-2008@hotmail.com
นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่...Coach Purses & Handbags are among the most sought after brands in fashion handbags.