[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง
 
กองการศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
   
งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
งานบุคลากร
งานธุรการ การเงินและพัสดุ
งานกิจการนักเรียน
งานความสัมพันธ์กับชุมชนและประชาสัมพันธ์
 
งานหลักศุตร
งานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
งานทะเบียนและสถิติ
งานวัดผลและประเมินผล
 
 
   
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::