[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง
 
          

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ที่มีอายุตั้งอต่ 3 ขวบขึ้นไป

ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน

เวลา 08.30 - 16.30 น.

เป็นประจำทุกปี

 
เอกสารที่ต้องเตรียม
                             สูติบัตรเด็ก
                             สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
                             บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองเด็ก
                             สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองเด็ก
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัววง กำหนดให้เด็กเล็กมีอุปกรณ์
และเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กเล็กที่เหมือนกัน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
                              
                               ค่าชุดกีฬา
                               ค่าที่นอน
                               ค่าผ้าเช็ดหน้า
                               ค่าแก้วน้ำ
โดยทางศูนย์ ฯ จะจัดหาให้ในราคา 300 บาท
 
 
สวัสดิการ
                              อาหารกลางวัน
                              อาหารว่าง , ผลไม้
                              อาหารเสริม (นม)
 
 
 
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::