[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
ข่าวฝาก
 
กองช่างยิ้มแย้มแจ่มใส เปี่ยมน้ำใจกับทุกคน
     
ช่าง   บทบาทหน้าที่ของกองช่าง    
     
     กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร
งานออกแบบ งานคำนวณ การประมาณราคา การควบคุมแนวเขต งานด้านผังเมือง การก่อสร้าง ควบคุมซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ไฟฟ้าสาธารณะ สิ่งติดตั้ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองช่าง
 
 
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง
 
ดาว รายละเอียดประกอบการขอแบบเืพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
1. มาตรฐาน ขนาด น้ำหนัก ระยะ และหน่วยคำนวณต่าง ๆ แบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง หรือ รายการคำนวณนั้นใช้มาตราเมตริก
2. แผนผัง
3. แบบก่อสร้าง

4. แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้างให้ลงลายมือชื่อ และให้ระบุสำนักงานหรือที่อยู่พร้อมทั้งคุณวุฒิของผู้จัดทำด้วย

 
   เมื่อท่านต้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ต้องนำเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอ ดังนี้
1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน 1 ชุด    
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ    
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ    
4. สำเนาโฉนดที่ดิน ,น.ส.3 , หรือ ภบท.5 จำนวน 1 ชุด    
5. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้อนุญาต) จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด
7. หนังสือแสดงความเป็นผู้จัดการหรือตัวแทน ซึ่งผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป้นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ชุด
8. รายการคำนวณ (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็น่วนใหญ่) จำนวน 1 ชุด
9. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบ และคำนวณอาคารพร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
10. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แล้วแต่กรณี) จำนวน 1 ชุด
11. แบบผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ จำนวน 5 ชุด    
     
ดาว เอกสารที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอน
1. คำร้องขออนุญาต (แบบฟอร์ม ข.1)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผุ้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนา)
  3. สำเนาโฉนดแปลงที่ดินที่ขออนุญาต ถ่ายเอกสารทุกหน้า ห้ามย่อ ขยาย(พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 2 ชุด
  4. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผู้ขออนุญาตฯ มิใช่เจ้าของอาคาร)
 
1 5.สำเนาบัตรปร ะจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต (พร้อมรับรองสำเนา)
6. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง / รื้อถอน
7. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารที่ดิน(ถ้ามี)
8. หนังสือยินยอมของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ(ถ้ามี)
 
 
  ดาว ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
  1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
  2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
  3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
  4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท  
  5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท  
  6. ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท  
  7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
  8. ใบอนุญาตโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท  
       
  ดาว ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้าง  
  1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 2 เมตร ตร.ม.ละ 0.50 บาท  
  2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 2 เมตร ตร.ม.ละ 2.00 บาท  
  3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม.ละ 4.00 บาท  
  4. อาคารที่มีพื้นที่รับน้ำหนักรถบรรทุกเกิน 500 กก./ม. ตร.ม.ละ 4.00 บาท  
  5. ที่จอดรถ ที่กลับรถ ทางเข้าทางออกของรถ ซ.ม.ละ 0.50 บาท  
  6. ป้าย ซ.ม.ละ 4.00 บาท  
  7. อาคารโรงงาน ซ.ม.ละ 4.00 บาท  
  8. อาคารที่ต้องวัดความยาว เช่น เขื่อย ทาง ท่อระบายน้ำ  
  หรือกำแพงประตูรั้ว ซ.ม.ละ 1.00 บาท  
       
       
       

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::