[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
 
 
กองช่างยิ้มแย้มแจ่มใส เปี่ยมน้ำใจกับทุกคน
ช่าง      
 
รักชีวิต ติดตั้งสายดิน
 
ทศบาลตำบลหนองบัววง รณรงค์ส่งเสริมให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบสายดิน เมื่อไหร่ อย่างไร
 
 
        
            เทศบาลตำบลหนองบัววง มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบสายดินตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา
         
          
          สำหรับผู้ขอไฟรายใหมทุกราย ทุกประเภท ตั้งติดตั้งระบบสายดินให้ถูกต้องตามาาตรฐาน
          สำหรับผู้ขอไฟรายเดิม ที่มีการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ กฟภ. อนุโลมให้ต่อสายนิวตรัลลงดินที่แผงเมนสวิตซ์ โดยจะติดตั้งระบบสายดินหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าหากมีระบบสายดินตามมาตรฐานจะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
          สายดินและการต่อลงดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานมีประโยชน์อย่างไร
          ประโยชน์สำหรับผู้ขอใช้ไฟที่จะได้รับสำหรับการติดตั้งระบบสายดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานได้แก่ ความปลอดภัยต่อชีวิตในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ลดโอกาสที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเนื่องจากระบบสายดิน ทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานปลดวงจรขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร
         ระบบไฟฟ้าที่ไม่มีระบบสายดิน ระบบไฟฟ้าในกรณีนี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟได้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดกระแสไฟรั่ว หรือกระแสไฟลัดวงจร เมื่อคนไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว จะทำให้มีกระแสไหลผ่านร่างกายทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้แล้ว หากกระแสลัดวงจรลงดินมีค่าต่ำ เครื่องป้องกันกระแสเกินอาจไม่ปลดวงจรออก ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายจากกระแสลัดวงจรลงดินได้
         ระบบไฟฟ้าที่มีระบบสายดิน ระบบไฟฟ้าในกรณีนี้ ทำให้ผู้ใช้ไฟปลอดภัยจากการใช้พลังงานไฟฟ้า หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดกระแสไฟรั่ว หรือเกิดกระแสไฟลัดวงจร กระแสดังกล่าวส่วนใหญ่ จะไหลกลับระบบโดยผ่านทางสายดิน นอกจากนี้สายดินยังเป็นทางเดินที่มีความต้านทานต่ำของกระแสลัดวงจรลงดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทำงานได้ทันเวลาก่อนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสียหาย
          ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์
          อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ 2 สาเหตุ คือ การสัมผัสโดยตรง (Direct Contact) และการสัมผัสโดยอ้อม (Indirect Contact) สำหรับการสัมผัสโดยตรง หมายถึง ร่างกายมนุษยืไปสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่มีไฟโดยตรงนั่นเอง คือ ไปสัมผัสกับศักดาไฟฟ้าในระบบนั้น ส่วนการสัมผัสโดยอ้อม หมายถึง การสัมผัสกับวัสดุ อุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่
          การสัมผัสไม่ว่าจะเป้นแบบสัมผัสโดยตรง หรือ สัมผัสโดยอ้อมก็มีอันตรายทั้งนั้น ผลของอันตรายที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสและระยะเวลาที่กระแสไหลผ่านร่างกายว่านานเพียงใด ระยะเวลาดังกล่าวอาจเกิดจากการดีดตัวของร่างกายเอง หรือจากการที่เครื่องตัดไฟรั่วตัดวงจรออก สำหรับขนาดกระแสที่ไหลผ่านร่างกายและมีผลต่อร่างกายเป็นไปตามตารางข้างล่างนี้
ขนาดกระแส
อาการ
(มิลลิแอมแปร์)
0.5
ไม่รู้สึก
1
รู้สึกถึงกระแสไหล
1-3
รู้สึกแต่ไม่เจ็บปวด
3-10
รู้สึกเจ็บปวด
10
รู้สึกถึงการเกร็งของกล้ามเนื้อ
30
รู้สึกถึงการขัดข้องทางระบบหายใจ
75
รู้สึกถึงการขัดข้องของหัวใจ
250
รู้สึกถึงการขัดข้องของกล้ามเนื้อหัวใจ
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::