[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
 
 
 
กองช่างยิ้มแย้มแจ่มใส เปี่ยมน้ำใจกับทุกคน
ช่าง      
 
กฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
 
     บทกำหนดโทษ
     1. การก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต รับโท?ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และบทกำหนดโทษปรับรายวัน อีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่า จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 
 
     2. การฝ่าฝืนคำสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิได้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำสั่ง รับโทษตามมาตรา 26 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และยังกำหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
        
       
     3. การฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้   หรือเข้าไปในส่วนของอาคาร รับโท?ตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท   หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และยังกำหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
      
 
 
 
 
     
     
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::