[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
          
          เทศบาลตำบลหนองบัววงได้ขยายบริการด้านการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล คือ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น รับผิดชอบดูแลในเขต จำนวน 8 หมุ่บ้าน โดยได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียน และมีผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน
           1 มิถุนายน 2543 ได้เปิดทำการเรียนการสอนศูนย์ชั่วคราว ณ วัดสุมังคลาราม เป็นเวลา 3 เดือน ต่อมาได้ย้ายมาที่สถานีอนามัยบ้านหนองบัววงเดิม เป็นเวลา 3 ปี และได้ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของเทศบาลตำบลหนองบัววง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัววงจนถึงปัจจุบัน
 
วิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
          จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม แก่เด็กเล็กในศูนย์ให้มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสม ตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
 
คำขวัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
พัฒนาการสมวัย
ใส่ใจคุณภาพ
ก้าวล้ำนำสู่อนาคต
 
 
 
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::

โทรศัพท์ 044-964030