[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลจะเจริญ ท้องถิ่นจะพัฒนา ด้วยเงินภาษีของท่าน
 
          กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัววง ได้จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสิ่งที่เป็นสารความรู้ต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
สถิติการจัดเก็บรายได
 
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีบำรุงท้องที่
 
 
 
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::