[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 
 
 
 
 
 
 
    
      เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่วนรวม เทศบาลตำบลหนองบัววงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่านโปรดไปชำระภาษาตามกำหนด เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่าน จะกลับคืนไปยังท่าน ในรูปแบบของการพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ
     
     
         
      ผู้ที่มีทรัพย์สินเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชำระเงินภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ถ้าพ้นกำหนดนี้แล้ว ต้องชำระเงินเพิ่มตามกฏหมาย
 
      เจ้าของที่ดินที่เป็นบุคคลหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ไม่ว่าจะเป้นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฏหมายที่มีที่ดินอยู่ในเขตเทศบาล จะต้องยื่นแบบรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน
 
      เจ้าของผู้ครอบครองป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบการอื่น ๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาที่วัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี
 
1การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
      ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงตามแบบ ฆ.ษ.1 โดยเรียกค่าธรรมเนียมดังนี้
       
1. เพื่อการกุศลไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 10 บาท
        
2. เพื่อกิจการทั่วไป (ประจำที่) ไม่เกิน 15 วัน ครั้งละ 75 บาท
        
3. เพื่อกิจการทั่วไป (เคลื่อนที่) ไม่เกิน 5 วัน ครั้งละ 60 บาท
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::