[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 
 
 
 
ขั้นตอนการให้บริการ
 
 
 
กระบวนการ ขั้นตอน การให้บริการประชาชน
 
    
กระบวนการบริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
เอกสารประกอบ
ระยะเวลาการให้บริการ
หมายเหตุ
การจัดเก็บภาษีป้าย

1. ผู้มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ

 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปี ที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที / ราย
กรณีเก่า
การจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่

1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดง รายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

5 นาที/ราย
กรณีเก่า
การจัดเก็บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ผุ้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและ ที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด..12)

5 นาที/ราย
กรณีเก่า
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-487481 ในวันและเวลาราชการ
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::