[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัววงท่านใดต้องการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้ เหตุฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ซึ่งเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง

 
แจ้งเหตุโทร 044-964-030 ต่อ 12
 
กลับหน้าหลัก
 
บุคลากร
นายนิพล มีหา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายคำมี พลราช
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายชาลี ศรีชาดา
พนักงานทั่วไป
นายอุดร ประสงใด
พขร.บรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์

ประมวลภาพกิจกรรม

   
   ภารกิจหลัก
               งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัววง เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการเตรียมการป้องกันฯ การลดความเสียหายและการฟื้นฟูบูรณะทั้งทางด้านทรัพย์สิน และจิตใจของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ
 
                    
               
         
   ภารกิจรอง

                      นอกจากภารกิจหลักในการป้องกันสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆแล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยังมีภารกิจที่สำคัญที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติระหว่างพนักงานกองอื่นๆ ในเทศบาล และร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล เช่นงานล้างตลาดเพื่อความสะอาดละความสวยงามของพื้นที่, งานรดน้ำป้องกันฝุ่นในฤดูแล้ง เป็นต้น

                      นอกจากปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานกองอื่น ๆ และพี่น้องประชาชนแล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังร่วมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

                   
         
               
 
 
 
    การจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / แผนเฉพาะกิจ
 1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 2.แผนป้องกันภัยแล้งและไฟป่า
 3.แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 4. แผนป้องกันอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่ม
 5. แผนเฉพาะกิจป้องกันฯ และลดอุบัติเหตุเทศกาลขึ้นปีใหม่
 6.แผนเฉพาะกิจป้องกันฯ และลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
 7.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 8.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 9.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 
   
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::