[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการน้ำประปา..........บริการเป้นกันเอง.........ด้วยลูกหลานบ้านเฮาเด้อค่ะ
       
 
 
 
นางบัวชุม เปรมสระน้อย
 
 
รองปลัดเทศบาล
 
 
 
chi
นายสรรชัย คำด้วง
เจ้าพนักงานการประปา
 
นางสาวปณิตา วงศ์วิไลย
พนักงานจ้างทั่วไป
รับคำร้องขอใช้น้ำประปา
นำเงินส่งธนาคาร
ทำบัญชีของกิจการน้ำประปา
รับ-ส่งเงินเข้าบัญชี
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์น้ำประปา
รายงานสถานการณ์เงินประจำวัน
นายธนภูมิ เดิมทำรัมย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
จดมาตรวัดน้ำประปา
ติดตั้ง - ต่อน้ำประปา
นายวิฑูร หัสดิน
พนักงานผลิตน้ำประปา
เก็บเงินค่าน้ำประปา
ติดตั้ง - ซ่อมแซมท่อแตก
เก็บเงินค่าน้ำประปา
ติดตั้ง - ซ่อมแซมท่อแตก
   
นายสุเทพ ศรีภา
นายไพริน ชุมสงฆ์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
เก็บเงินค่าน้ำประปา
ติดตั้งน้ำประปา
 
       
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::