[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการน้ำประปา..........บริการเป็นกันเอง.........ด้วยลูกหลานบ้านเฮาเด้อค่ะ
       
 
การขอคำร้องในการติดตั้งมาตรน้ำประปา
 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัววง
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.๒๕๕๘


 
การขอใช้น้ำประปา
 
ผู้ประสงค์จะใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองบัววง จะต้องยื่นคำร้องตามแบบของการประปา โดยต้องมีหลักฐานต่อไปนี้
 
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณ๊ผู้ขอติดตั้งมาตรน้ำเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักทางราชการ      ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ มาทำการขอติดตั้งมาตร
กรณีการขอติดตั้งมาตรน้ำเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องให้ผู้จัดการร้าน      หรือเจ้าของริษัทมาทำการขอติดตั้งมาตรน้ำ
                 
 ข้อ 1 อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปา
ขนาดมาตร
(นิ้ว)  
ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ค่าแรงติดตั้ง
(บาท)
ค่ามาตร
(บาท)
เงินประกันการใช้น้ำ
(บาท)
รวม
(บาท)
1/2
100
300
1,250
300
1,950
3/4
100
300
2,300
400
3,100
1
100
400
3,500
600
4,600
1 ครึ่ง
100
400
4,500
800
5,800
2
100
500
5,000
1,000
6,600
3
100
600
5,500
1,500
7,700
4
100
700
10,000
2,000
12,800
6
100
800
15,000
3,000
18,900
          หมายเหตุ:  การติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว และระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปา 
 ไม่เกิน 10 เมตร จะใช้ราคาเหมาจ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมนี้ หากเกิน 10 เมตร จะคิดค่าใช้จ่ายตามประมาณการ
           มาตรวัดน้ำ กำหนดให้ซื้อจากกิจการประปาเทศบาลตำบลหนองบัววง กรณี การกระปาไม่มีมาตรวัดน้ำจำหน่าย
 ผู้ขอใช้น้ำอาจจัดซื้อได้เองตามขนาดและยี่ห้อ ที่การประปากำหนด โดยประปาจะอนุญาตให้จัดซื้อเป็นกรณีไป และการ
 ประปาจะตรวจสอบมาตรฐานก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง 
          

กรณีน้ำผิดปกติ
หากผู้ขอใช้น้ำประปาสังสัยว่ามาตรน้ำอาจคลาดเคลื่อน ให้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
              
 ข้อ 2 เงินประกันการใช้น้ำ    
  เป็นเงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ำเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระน้ำประปาแต่ละเดือน ผู้ใช้น้ำประปาแต่ละเดือน
  ผู้ใช้น้ำจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจำนวน เมื่อยกเลิกการใช้น้ำและไม่มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา
เงินประกันการใช้น้ำ   
ขนาดมาตรวัดน้ำ (นิ้ว)
เงินประกันการใช้น้ำเครื่องละ (บาท)
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2
300 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4
 400 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"
 600 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" 1/2
 800 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"
 1,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
 1,500 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4  2,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6  3,000 บาท
                         
                     ข้อ 3 เงินประกันการใช้น้ำชั่วคราว
 กำหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำได้ไม่เกินขนาด 1 นิ้ว โดยคิดเงินประกันตามขนาดมาตรวัดน้ำ ดังนี้
ค่าประกันการใช้น้ำชั่วคราว
ขนาดมาตรวัดน้ำ (นิ้ว)
เงินประกันการใช้น้ำชั่วคราวเครื่องละ (บาท)
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2
อัตราละ  2,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4
อัตราละ  3,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"
อัตราละ  4,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" 1/2
อัตราละ  5,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"
อัตราละ  6,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
อัตราละ  7,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 อัตราละ  8,000 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 อัตราละ  9,000 บาท
 

การโอนชื่อผู้ขอใช้น้ำประปา
ค่าโอนชื่อผู้ขอใช้น้ำประปา ผู้รับโอนต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนครั้งละ 200 บาท ยกเว้นในกรณีโอนให้ทายาทโดยตรง
 
การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา
ค่าธรรมเนียม
100 บาท
ค่าแรงติดตั้งมาตร
300 บาท
 
การงดใช้น้ำประปา
1. ผู้ขอใช้น้ำประปาต้องมาชำระค่าน้ำที่ค้างชำระทั้งหมดก่อน
2. ผู้ขอใช้น้ำต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
                     
 ข้อ 4 อัตราค่าน้ำประปา   คิดตามจำนวนหน่วยของน้ำประปาที่ใช้ ดังนี้    
อัตราค่าน้ำและการเก็บค่าน้ำประปา
ปริมาณการใช้น้ำ 0-10 หน่วย
หน่วยละ 7 บาท
ปริมาณการใช้น้ำ 1-20 หน่วย
หน่วยละ 9 บาท
ปริมาณการใช้น้ำ 21-30 หน่วย
หน่วยละ 10 บาท
ปริมาณการใช้น้ำ 31-40 หน่วย
หน่วยละ 13 บาท
ปริมาณการใช้น้ำ 41 หน่วยขึ้นไป
หน่วยละ 16 บาท
 
                        
ข้อ 5 ค่าบริการทั่วไป เป็นเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำรายเดือนเพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษา
 ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ำภายนอก เก็บตามขนาดของมาตรวัดน้ำดังนี้
ขนาดมาตรวัดน้ำ (นิ้ว)
ค่าบริการเดือนละ (บาท)
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2
อัตราค่าบริการ 15 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4
อัตราค่าบริการ 35 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1
อัตราค่าบริการ 55 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" 1/2
อัตราค่าบริการ 100 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2
อัตราค่าบริการ 350 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
อัตราค่าบริการ 400 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4
อัตราค่าบริการ 450 บาท
มาตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
อัตราค่าบริการ 500 บาท

       
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4448-7481