[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
ขยะมูลฝอย
   
ขยะมูลฝอย แบ่งเป็น
     1. ขยะมูลฝอยทั่วไป คือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยาก หรืออาจย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการนำกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กล่องบรรจุนมพร้อมดื่ม
     2. มูลฝอยย่อยสลาย คือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและ/หรือสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น
     3. มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) คือมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก แก้ว พลาสติก กระดาษ เป้นต้น
     4. มูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุ เช่น วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี เป็นต้น
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้
    
 1. ก่อนทิ้งหยุดคิดสักนิดว่าเราสามารถลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีแนวคิดอยู่ 7 R คือ
     
Refuse การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมลพิษ
    
 Refill การเลือกใช้สินค้าชนิดเดิมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า
     
Return การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์
     
Repair การซ่อมแซมเครื่องใช้ให้ใช้ประโยชน์ได้
     
Reuse การนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
     
Recycle การแยกขยะที่ใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
     
2. ทิ้งขยะในที่จัดให้
     
3. ควรมีการคัดแยกขยะ
เพียงเราช่วยกันคนละนิด เทศบาลของเราจะน่าอยู่และปราศจากขยะ และมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::