[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

   
 
 
 
 
 
 
 
 
อำนาจหน้าที่ของกองสาธารณสุข
เทศบาลตำบลหนองบัววง
 
         มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  และงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
          
 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
               
(1) งานสุขาภิบาลและการโภชนาการ
               
(2) งานควบคุมการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
               
(3) งานป้องกัน ควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ
               
(4) งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสารเสพติด
              
(5) งานส่งเสริมสุขภาพ
               
(6) งานสุขาภิบาลโรงงาน
               
(7) งานฌาปณกิจ
               
(8) งานรักษาความสะอาด
               
(9) งานกวาดล้างทำความสะอาด
               
(10) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
               
(11) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
               
(12) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
               
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          
งานสัตว์แพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
               
(1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
               
(2) งานควบคุมและ  รับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่นำมาเลี้ยง    หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยธรรมชาติ
               
(3) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
               
(4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
               
(5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
               
(6) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
               
(7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์
               
(8) งานอื่นทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          งานส่งเสริมและบริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
               
(1) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
               
(2) งานอนามัยแม่และเด็ก
               
(3) งานควบคุมป้องกันโรคและทันตสาธารณสุข
               
(4) งานตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค
               
(5) งานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์
               
(6) งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานให้บริการทางการสาธารณสุข
               
(7) งานฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
               
(8) งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
               
(9) งานเกี่ยวกับโรคระบาด
               
(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                    
อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
            
1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
             
2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            
3.  การบริหารบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนและขั้นตอน
                 
การกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
            
4.  การบริหารงบประมาณประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
             
5.  กำหนดนโยบายและแผนงานด้านสาธารณสุขเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยแบ่งส่วน
                  
ราชการภายในกองสาธารณสุข ออกเป็น
1. งานธุรการ       มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้
            
1.   ควบคุม ดูแลงานด้านสารบรรณ
             
2.   รวบรวมการจัดทำงบประมาณประจำปี
            
3.   เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง
            
4.   ตรวจสอบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และทำบำเหน็จบำนาญ
             
5.   ควบคุมวันลาของพนักงาน/ลูกจ้าง
2. ฝ่ายบริการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม       จัดแบ่งกลุ่มงานในการบริการจัดการ ดังนี้
            
2.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม      มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
2.1.1  ควบคุมดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                    
2.1.2  ควบคุมดูแลคุ้มครองผู้บริโภค
                    
2.1.3  ตรวจสอบ แก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
            
2.2 งานรักษาความสะอาด     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
2.2.1  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบด้านการเก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.รักษา
                             
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535
                    
2.2.2  ควบคุม  ดูแล  การกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
            
2.3 งานส่งเสริมสุขภาพ     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
2.3.1  ส่งเสริม ดูแล งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
                    
2.3.2  ส่งเสริม ดูแล งานอนามัยแม่และเด็ก งานโภชนาการ งานอนามัยโรงเรียน
                    
2.3.3  ส่งเสริม ดูแล งานวางแผนครอบครัว
            
2.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
2.4.1  งานส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อ ที่เกิดจากคนและสัตว์
                    
2.4.2  ควบคุมป้องกันด้านสารเสพติด
3.ฝ่ายบริการสาธารณสุข
            
3.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
3.1.1  ตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
                    
3.1.2  งานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
                    
3.1.3  งานเภสัชกรรม
            
3.2 งานทันตกรรม     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
3.2.1  ตรวจรักษาฟัน
                    
3.2.2  ทันตกรรมโรงเรียน
            
3.3 งานสัตวแพทย์     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                    
3.3.1  ควบคุม ดูแล การฆ่าสัตว์ การจำหน่ายสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
                    
3.3.2  ควบคุม ดูแลเหตุเดือดร้อนรำคาญสุนัขจรจัดหรือสุนัขไม่มีเจ้าของ
   
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::