[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

ผู้บริหาร
       
 
 
 
นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววง
 
       
นายทองคำ ชุมสงฆ์
นายพนนมทอง คำด้วง
นายปรีชา บุญโญปกรณ์
นายสำเริง กินไธสง
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการฯ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสินสมุทร สุขหนา
นายสมยศ โสภาค
นายสมาน รักษา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุรมนตรี คำด้วง
นางเบญจมาศ เฉลิมวรวงศ์
นางสาวปฏิมาภรณ์ ประทุมมา
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพิชิต พงษ์พัฒนเจริญ
นายนิพนธ์ ดงดี
นายบุญตา น้ำคำ
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร พิมเสน
พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
นางนิ่่มนุช ชนะค้า
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
       
 
 
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::