[สำนักปลัด]  [ กองช่าง]  [ กองการศึกษา]  [ กองคลัง]  [ กองสาธารณสุขฯ[ [กิจการประปา]

 
ดอกไม้
 
กลับหน้าหลัก
 
 
 
 
 
 
     
     
บุคลากรในเทศบาลตำบลหนองบัววง แบ่งตามกอง/หน่วยงานและความรับผิดชอบตามหน้าที่ได้ดังนี้
 
     
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
   
 

::  เทศบาลตำบลหนองบัววง ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270   ::