กองช่าง


นายสังคม ดึดสันโดษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทินกร กว่างสนิท
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพลอยพิชชา แย้มศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระยุทธ์ ชุดาวนวิทย์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสมัคร ตรีศร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายรัชติพงศ์ ชุมสงฆ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาณุวัฒน์ สุวพัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป