วัด/โรงเรียน

จำนวนวัด 4 แห่ง ประกอบด้วย

1.วัดศิริชัย 

2.วัดสุมังคลาราม

3.วัดเก่าบ้านหนองบัววง

4.วัดบ้านหนองโปร่ง

 

โรงเรียนประกอบด้วย 3 แห่ง

1.โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

 

2.โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา

 

3.โรงเรียนบ้านหนองโปร่งราษฎร์บำรุง