ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

ของกลุ่มทอผ้าไหมเทศบาลตำบลหนองบัววง บ้านกุดน้ำใส