แหล่งท่องเที่ยว

 

หนองสะแบง

   
หนองสะแบงยามเย็น   บางมุมมองของใครบางคน   ดอกบัวที่ขึ้นริมฝั่งหนองสะแบง ช่วยเติมแต่งสีสันอันงดงาม

 

หนองสะแบง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่   เดิมเป็นเพียงหนองน้ำตามธรรมชาติที่มีดอกบัวขึ้นชุกชุม   จนกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านหนองบัววง   ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณขุดลอกหนองสะแบงทำให้ปัจจุบันหนองสะแบงกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยในปัจจุบัน

    
แม้หนองสะแบงจะมีปริมาณน้ำมากในแต่ละปี แต่ทางเทศบาลตำบลหนองบัววงไม่ได้ใช้น้ำจากที่นี่ทำน้ำประปา ให้แก่ชาวกิ่งอำเภอลำทะเมนชัย เนื่องจากมีแหล่งน้ำจาก"ลำทะเมนชัย" เป็นแหล่งน้ำหลักอยู่แล้ว   ดังนั้นหนองสะแบงจึงยังเป็นเพียงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ยังไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวนมากนักแม้หนองสะแบง จะเป็นเพียงหนองน้ำขนาดเล็กเมื่อเทียบกับแหล่งน้ำของอำเภออื่น ๆ แต่หนองสะแบงยังมี ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน   เช่น ด้านการประมง  ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ หนองสะแบง ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำกิ่ง อำเภอลำทะเมนชัยเป็นประจำทุกปี 


อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเทศบาลตำบลหนองบัววงยังมี  โครงการสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงบริเวณเพื่อสร้างเป็นสวน สาธารณะประจำกิ่งอำเภอลำทะเมนชัยในอนาคตต่อไป    

 

   
มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง    มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง
  มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง 
       
มุมกว้าง ๆ ของหนองสะแบง