งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัววง เป็นส่วนงานที่รับผิดชอบในการเตรียมการป้องกันฯ การลดความเสียหายและการฟื้นฟูบูรณะทั้งทางด้านทรัพย์สิน และจิตใจของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ

นอกจากภารกิจหลักในการป้องกันสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆแล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยังมีภารกิจที่สำคัญที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติระหว่างพนักงานกองอื่นๆ ในเทศบาล และร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล เช่นงานล้างตลาดเพื่อความสะอาดละความสวยงามของพื้นที่, งานรดน้ำป้องกันฝุ่นในฤดูแล้ง เป็นต้น

นอกจากปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานกองอื่น ๆ และพี่น้องประชาชนแล้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังร่วมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน


การจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน / แผนเฉพาะกิจ
 1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 2.แผนป้องกันภัยแล้งและไฟป่า
 3.แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 4. แผนป้องกันอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่ม
 5. แผนเฉพาะกิจป้องกันฯ และลดอุบัติเหตุเทศกาลขึ้นปีใหม่
 6.แผนเฉพาะกิจป้องกันฯ และลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
 7.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 8.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 9.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว