วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัววง สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคูณภาพชีวิต
  3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรื่องของเทศบาลตำบลหนองบัววงต่อไป