นโยบายการบริหารงาน

บริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองบัววง มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปสู่เทศบาลแห่งความสุข ภายใต้สโลแกน

“น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล”

โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัววง สรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคูณภาพชีวิต
  3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรื่องของเทศบาลตำบลหนองบัววงต่อไป