สภาพทั่วไป

 


ลักษณะที่ตั้งและขนาด
         
เทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากอำเภอลำทะเมนชัยประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 177 กิโลเมตร โดยถนนทางหลวงนครราชสีมา - ขอนแก่น ตามเส้นทางจังหวัดนครราชสีมา - อำเภอพิมาย - อำเภอชุมพวงและถนนสายชุมพวง-ทางพาดหมายเลข 2226 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางโดนรถประจำทางเทศบาลฯ ไปจังหวัด ประมาณ 2.15 ชั่วโมง รถส่วนตัวประมาณ 1.30 ชั่วโมง


 
พื้นที่
        
 เทศบาลตำบลหนองบัววงมีพื้นที่ทั้งหมด 8.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,156.25 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน 8 หมู่บ้านของตำบลขุย และตำบลไพล ตามรายละเอียดดังนี้


ตำบลขุย มี 5 หมู่ บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง 
หมู่ที่ 2 บ้านโนนดู่    
หมู่ที่ 3 บ้านหนองโปร่ง(ไม่เต็มพื้นที่)
หมู่ 8 บ้านหนองบัวใหญ่
หมู่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง
    
     
ตำบลไพล มี 3 หมู่บ้าน

หมู่ 1 บ้านลำทะเมนชัย
หมู่ 6 บ้านใหม่ลำทะเมนชัย
หมู่ 10 บ้านกุดน้ำใส

 
อาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ตำบลขุย  อำเภอลำทะเมนชัย   จังหวัดนคราชสีมา
ทิศใต้    ติดต่อกับ ตำบลขุย  อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนคราชสีมา
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลไพล    อำเภอลำทะเมนชัย   จังหวัดนคราชสีมา
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลขุย   อำเภอลำทะเมนชัย   จังหวัดนคราชสีมา
    
    
    
ภูมิประเทศ


สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองบัววง ประกอบด้วยที่ราบสูงนอกเขตออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีลำทะเมนชัยไหลผ่านเขตเทศบาลลงไปยังแม่น้ำมูลทางด้านทิศเหนือ ในฤดูร้อนปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยมากไม่เพียงพอแก่การนำมาใช้อุปโภค-บริโภค แต่ในฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการของประชาชน
 
ภูมิอากาศ


ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม