ข้อมูลประชากร

สถิติประชากรและบ้าน

พื้นที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัววง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

หมู่ที่ ตำบล ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ ๑  บ้านหนองบัว ขุย 290 288 578 310
หมู่ที่ ๒  บ้านหนองดู่ ขุย 269 283 552 178
หมู่ที่ ๓  บ้านหนองโปร่ง ขุย 290 265 555 157
หมู่ที่ ๘  บ้านหนองบัวใหญ๋ ขุย 354 385 739 338
หมู่ที่ ๙  บ้านตลาดหนองบัววง ขุย 415 413 828 491
หมู่ที่ ๑  บ้านทะเมนชัย ไพล 206 219 425 105
หมู่ที่ ๖  บ้านใหม่ทะเมนชัย ไพล 281 284 565 147
หมู่ที่ ๑๐  บ้านกุดน้ำใส ไพล 176 207 383 95
รวม   2,286 2,345 4,631 1,822