หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัววง

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง  ต.ขุย   อำเภอลำทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา 30270
    
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน    นายวิชาญ   ทองไทย
    
    
ขนาดพื้นที่

จำนวนครัวเรือน       193
    
จำนวนประชากร       ชาย 251    หญิง 229    รวม 486
    
อาชีพหลัก      เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ        โรงพยาบาลลำทะเมนชัย , โรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคม