หมู่ที่ 3 บ้านหนองโป่ง

 

ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง  ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
    
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน   นายเข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์
    
ขนาดพื้นที่
    
จำนวนครัวเรือน   113  
จำนวนประชากร   ชาย  279    หญิง  258   รวม   535
    
อาชีพหลัก   เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ   โรงเรียนบ้านหนองโปร่งราษฎร์บำรุง