หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวใหญ่

 

ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง  ต.ขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
    
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน   
    
ขนาดพื้นที่
        
จำนวนครัวเรือน   220
        
จำนวนประชากร    ชาย  328     หญิง  351     รวม   679
    
อาชีพหลัก   เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ