หมู่ที่ 9 บ้านตลาดหนองบัววง

 


ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง    ต.ขุย   อำเภอลำทะเมนชัย   จังหวัดนครราชสีมา   30270
    
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน     นายสำรวย   สังสัมฤทธิ์
        
ขนาดพื้นที่
    
จำนวนครัวเรือน     337
        
จำนวนประชากร     ชาย  433    หญิง   410   รวม   843
    
อาชีพหลัก    เกษตรกรรม, ปศุสัตว์ ,ค้าขาย
        
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ      
ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย,สภอ.ลำทะเมนชัย,เทศบาลตำบลหนองบัววง      
วัดสุมังคลาราม,สาธารณสุขอำเภอ