หมู่ที่ 6 บ้านกุดน้ำใส

 

ข้อมูลพื้นฐาน
            
ที่ตั้ง  ต.ไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270
        
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน  นายจำนงค์  ยังสุข
        
ขนาดพื้นที่
    
จำนวนครัวเรือน  123
    
จำนวนประชากร  ชาย 277   หญิง 264  รวม 544
    
อาชีพหลัก  เกษตรกรรม, ปศุสัตว์
    
กลุ่มแม่บ้าน/กองทุน
    
สถานที่สำคัญ