สำนักปลัดเทศบาล


นายวิษณุ กองแก้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนางอมรลักษณ์ รวดเร็ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจ่าสิบตำรวจศรณัฐ ดวงมาลัย
นิติกรชำนาญการนายภัทรพล เพิมเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายธวัชชัย งันขุนทด
นักจัดการทะเบียนและบัตรทั่วไปชำนาญการ-ว่าง-
ว่าง นักจัดการบริหารงานทั่วไปชำนาญการนายนิพล มีหา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพุทธชาติ มะลาม
พขร.ประจำสำนักงานนางสมนึก ดาวศรี
นักการนายบัญชา พวงพี
ภารโรงนายอุดร ประสงค์ใด
พขร.บรรทุกน้ำนางสาวปวีณา คำด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายชาลี ศรีชาดา
พนักงานจ้างนายอัครเดช ไร่นา
พนักงานจ้างนางสาวบุปผชาติ ยินดี
พนักงานจ้างนางมะลิ บัวมา
บัวมา