สำนักปลัดเทศบาล


นายวิษณุ กองแก้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการจ่าสิบตำรวจศรณัฐ ดวงมาลัย
นิติกรชำนาญการนายภัทรพล พิมเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายธวัชชัย งันขุนทด
นักจัดการทะเบียนและบัตรทั่วไปชำนาญการ-ว่าง-
ว่าง นักจัดการบริหารงานทั่วไปชำนาญการนายนิพล มีหา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนายพุทธชาติ มะลาม
พขร.ประจำสำนักงานนางสมนึก ดาวะศรี
นักการนายบัญชา พวงพี
ภารโรงนางมะลิ บัวมา
บัวมานางสาวปวีณา คำด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายอัครเดช จิรนภาวิบูลย์
พนักงานทั่วไป
พนักงานจ้างนายอัครเดช ไร่นา
พนักงานจ้างนางสาววรรณภา อมรรัตนกุล
พนักงานจ้าง
ว่าง
พขร.บรรทุกน้ำ