กิจการประปา


นายสังคม ตึดสันโดด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสรรชัย คำด้วง
จพง.การประปาชำนาญงานนายธนภูมิ เดิมทำรัมย์
พนักงานผลิตน้ำประปานายสุเทพ ศรีภา
พนักงานจ้างทั่วไป