หัวหน้าส่วนราชการรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
062-396-5651
062-396-5651


นายวิษณุ กองแก้ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
093 - 525 - 1940


นางนันท์นลิน ประกอบผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
098 - 564 - 5161


นายสังคม ดึดสันโดด
ผู้อำนวยการกองช่าง
083 - 721 - 5259


นางสาวมยุรี อรรถศรี
นักวิชาการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
091 - 468 - 2159


นายนรากร เลไธสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
085 - 766 - 4683


นางวรรณา สาริโก
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
097 - 335 - 7741