สมาชิกสภาเทศบาล


พ.ต.ท.ณรินพร สุดแสง
ประธานสภาฯ

082-368-7555


นายสุรมนตรี คำด้วง
รองปมระธานสภาฯ

062-152-6936


นางบัวชุม ท่าพิมาย
เลขานุการสภาฯ

094-653-5561


นายสุวรรณ รักษา
สมาชิกสภาฯ

087-874-5493


นายวิทูรย์ หัสดิน
สมาชิกสภาฯ

094-372-2939


ร.ต.อ. ประเสริฐ ไร่นา
สมาชิกสภาฯ

061-152-9699


นายสินสมุทร สุขหนา
สมาชิกสภาฯ

081-265-8773


นายบุญส่ง กุลี
สมาชิกสภาฯ

098-590-3448


นายสุริยันต์ อินทะชัย
สมาชิกสภาฯ

083-213-9213


นายนพดน สีเหม่น
สมาชิกสภาฯ

097-334-6145


นายคำนวร ไร่นา
สมาชิกสภาฯ

091-340-2941


นายกานต์ ประเสริฐกุล
สมาชิกสภาฯ

095-254-2766


นางสาวพนาวัน ชัยอุดม
สมาชิกสภาฯ

082-199-4373