กองสาธารณสุข


นายนรากร เลไธสง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนรากร เลไธสง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวดาหวัน เลิศลิ้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกุล ศรีภา
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญหนา ทุ่งจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุทธินันท์ ทับไธสง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเพียร ศรีภา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนันต์ บุญผูก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางรุ่งเรือง หมวดเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิมนุช บุญผูก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสุนีย์ สีหาบุญทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอ้ม ปัตถานัง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกรกฏ พันธุ์ดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบุปผชาติ ยินดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวโฉมยงค์ พลราช
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิพพล โหมกพิมาย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวุฒิชัย พันธุ์ดี
พนักงานจ้างทั่วไป