รายงานการเงิน-การคลัง

รายงานงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2563

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

13 ม.ค. 64 206