รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

17 มี.ค. 65 210