ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศแจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยืนคำร้องขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลหนองบัววง    

30 มี.ค. 66 80