กองการศึกษา


นางสาวมยุรี อรรถศรี
นักวิชาการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวมยุรี อรรถศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสมบูรณ์ ศรีวรรณะ
ครู คศ.1
นางสาวกนกวรรณ ผิวพันธิ์
ครู คศ.1
นายอภิเดช ยอดนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราพร คำด้วง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสุเนตร พรมธิ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อุมารินทร์ จ่าทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.วิไลวรรณ แกล้วกล้า
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวเสาวลักษณ์ แก่นนอก
ผู้ดูแลเด็ก