กองการศึกษา


นางสาวมยุรี อรรถศรี
นักวิชาการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวมยุรี อรรถศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสมบูรณ์ ศรีวรรณะ
ครู คศ.1
นางสาวกนกวรรณ ผิวพันธิ์
ครู คศ.1
นายอภิเดช ยอดนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราพร คำด้วง
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสุเนตร พรมธิ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.อุมารินทร์ จ่าทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.วิไลวรรณ แกล้วกล้า
พนักงานจ้างทั่วไป